தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை வெளிப்புறம்

yrtytr

tgreytr

செயலாக்க பட்டறை

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

அச்சு உற்பத்தி பட்டறை

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

ஊசி பட்டறை

factory (2)

factory (1)

factory (7)